Over ons

    

 

Ontstaan gilde van Sint Agatha

Het gilde van Sint Agatha is van oudsher in Heeze de “jong schut” waarvan alleen ongetrouwde mannen (jong gezellen) koning, vaandrig of kapitein konden zijn. Deze traditie is al lang verlaten. De oprichtingsdatum van het gilde is niet precies bekend, maar ligt vóór 1510 en is waarschijnlijk 1422. In 1510 was er in Heeze al een altaar en een Broederschap van de Heilige Agatha. In het taxatieregister van geestelijke instellingen uit 1516 komen de dekens van het Sint Agatha altaar voor. De half platte holle koningsvogels dateert naar alle waarschijnlijkheid uit het midden van de zestiende eeuw. In 1922 is het 500 jarig bestaan gevierd. Er is een schild dat hieraan refereerd. Als we dit doortrekken wil dat zeggen dat in 2022 het 600 jarig bestaan bereikt hebben.
Het huidige hoofdvaandel dateert van 1982. Het is nagemaakt aan de hand van het vaandel van 1888. De afbeelding bevat een rood Bourgondisch kruis met in het midden de patrones Sint Agatha met de tang. In de hoeken Sint Martines (de patroon van de kerk) en de heilige Nicasius. (afkomstig uit Heeze en een van de martelaren van Gorkum). Het anker van hoop en het jaartal. Het oudste koningsschild dateert uit 1628.


Sint Agatha (http://nl.wikipedia.org/wiki/Agatha_van_Sicili)

Agatha werd, als een van de eerste heiligen, niet volgens de huidige procedure heilig verklaard. In plaats van eerst een zaligverklaring te ontvangen werd ze onmiddellijk (een jaar na haar dood) heilig verklaard. De reden tot heiligverklaring was dat de inwoners van Catania de lava van de Etna konden weren door in een processie rond de stad te trekken. Hierdoor werd ze door paus Cornelius tot heilige verklaard en is ze en van de allereerste heiligen van de Rooms-katholieke Kerk.
Agatha werd geboren in Catania op het eiland Sicilië als dochter van welvarende christelijke ouders. Ze werd gedoopten als vroom christen opgevoed. In het jaar 251 had de Romeinse keizer [Decius]] de landvoogd Tiberius Claudius Quintianus het bevel gegeven de christenen te vervolgen. Toen ze voor de rechter moest verschijnen, vroeg deze haar, hoe het kwam dat zij, die van adel was, slavin van Christus wilde zijn. Ze antwoordde: "Voor mij is ten dienste van Christus staan de hoogste adeldom. Mijn heil, mijn geluk is Christus."Daarop werd ze gemarteld; haar beide borsten werden afgesneden en over heel haar lichaam verminkt werd ze in de gevangenis geworpen. Volgens de legende verscheen daar een oude man (in wie men de apostel Petrus meende te herkennen) die haar wonden verzorgde en genas. Een paar dagen later werd ze weer voor de rechter gebracht. Die vroeg haar: "Wie heeft je genezen?" Zij antwoordde: "Het was Christus, de Zoon van God." En weer werd ze gefolterd. Ze werd over een bed van glasscherven en hete kolen gerold. Ze stierf op 5 februari 251, op welke dag ze ook herdacht wordt zowel door katholieken als orthodoxen.

Algemeen onstaan gildes:

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse politie en BOA's: het bewaken en bewaren van orde rust en veiligheid van de burgers. Het valt te betwijfelen of er sprake is van een echt gilde omdat het om "vrijwilligers" ging, die ook nog een ander beroep uitoefenden. De gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar. Na de Nederlandse Opstand speelde het sociale karakter een niet te verwaarlozen rol.

De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten. Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog, de voetboog of het geweer en later naar hun wijk. Hun oefenterreinen, de doelen, waren in bijna alle gevallen nabij de stadsmuren, zodat de eventuele schade beperkt zou blijven.

filmpje kermis 1947

artikel uit 1596 van Koning Philips II

Verhaal van Koningsschieten rond 1850

"Oude kaart" is huishoudelijk reglement uit het verre verleden.

Historie oude Kerk en Oude kerhof Heeze

Oorsprong en betekenis van een gildemis